Pirkimo taisyklės

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Fizinio asmens Arūno Petkevičiaus pagal verslo liudijimą valdomos vilos „Ambasada“ elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėse reglamentuojama viloje „Ambasada“ siūlomų apgyvendinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo (adresas Jūros g. 65 / Vilties takas 13, Šventoji, tel.: +370 609 46170; el. paštas: info@ambasadahotel.lt, toliau – vila „Ambasada“) per elektroninę rezervavimo sistemą www.ambasadahotel.lt (toliau – elektroninė rezervavimo sistema), tvarka bei vilos „Ambasada“ ir Kliento tarpusavio teisės, pareigos bei atsakomybė.
 2. Vila „Ambasada“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis elektronine rezervavimo sistema, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 3. Vila „Ambasada“ neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 4. Pateikti užsakymus elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę:
  4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę̨ pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  4.2. juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
  4.3. visų šių̨ taisyklių̨ 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų̨ įgaliotieji atstovai.
 5. Vila „Ambasada“ turi teisę be ispėjimo Klientui apriboti galimybę naudotis elektronine rezervavimo sistema, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šių taisyklių̨ reikalavimus, pavyzdžiui Klientas mėgina pakenkti elektroninės rezervavimo sistemos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
 6. Elektroninėje rezervavimo sistemoje informacija pateikiama lietuvių kalba.

II SKYRIUS. PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS REZERVACIJOS SISTEMOS

 1. Klientai įsigyti paslaugas gali prisijungę prie elektroninės rezervacijos sistemos bei nurodę tokią informaciją:
  7.1. fizinio asmens vardą ir pavardę, kontaktinį telefono Nr., el. paštą;
  7.2. Kliento duomenys įvedami tik užsakymo patvirtinimo tikslu. Kliento paskyra elektroninėje rezervacijos sistemoje nesukuriama ir duomenys apie ankstesnes rezervacijas nekaupiami.
 2. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. Vila „Ambasada“ nebus atsakingi už̌ žalą̨, atsiradusią Klientui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu Klientas nurodė̇ neteisingus ir (arba) neišsamios asmens duomenis, nepateikė̇ arba nepapildė̇ duomenų̨ jiems pasikeitus.
 3. Kliento pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų̨ teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų̨ tvarkymą̨ reglamentuojančiais teisės aktais. Tvarkydami ir saugodami pirkėjo asmens duomenis vila „Ambasada“ užtikrina asmens duomenų̨ apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

III SKYRIUS. REZERVACIJŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

 1. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus kambarius su nuoroda apie galimą datos pasirinkimą, pagal rezervavimo dieną galiojančias kainas.
 2. Susipažinęs su siūlomais kambariais ir kaina Klientas gali pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą pasirinktam kambariui.
 3. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas/pageidavimus dėl rezervavimo.
 4. Tam, kad Kliento rezervacija būtų galiojanti, Klientas iš vilos „Ambasada“ turi gauti rezervacijos patvirtinimą el. paštu ir sumokėti avansą. Klientas gali atlikti avanso apmokėjimą banko pervedimu. Vila „Ambasada“ suteiks pavedimui atlikti reikalingą informaciją.
 5. Elektroninėje rezervavimo sistemoje Paslaugų kainos nurodamos eurais, į kurią nėra įskaičiuota Palangos savivaldybės tarybos nustatyta 1 (vieno) euro įmoka už asmeniui suteiktą vieną nakvynę, kuri priskaičiuojama papildomai. Šio mokesčio nereikia mokėti vaikams iki 18 metų.
 6. Kai vila „Ambasada“ gauna mokėjimo patvirtinimą̨, laikoma, kad tarp Kliento ir vilos „Ambasada“ yra sudaryta paslaugų sutartis. Vila „Ambasada“ neatsako už̌ tai, kad paslaugų sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

IV SKYRIUS. PASLAUGŲ TEIKIMAS, SUTARTIES ATSISAKYMAS

 1. Įsiregistravimas į vilą „Ambasada“ – nuo 15 val., išsiregistravimas – nuo 11 val. Prašome Klientų iš anksto pranešti numatomą atvykimo laiką. Informaciją įrašykite pageidavimų laukelyje rezervacijos metu arba tiesiogiai susisiekite su vila „Ambasada“.
 2. Klientas gali atsiskaityti už Paslaugas banko pavedimu arba grynais pinigais (EUR).
 3. Svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta kartu atvykstantiems asmenims, jei kambario aprašyme yra viršijamas nurodytas konkretus svečių skaičius (jei yra tokia galimybė).
 4. Vaikams iki 3 (trejų) metų nakvynė kartu su tėvais nemokamai (be papildomos lovos). Jei pageidaujate vaikiškos lovelės – taikomas 5 EUR mokestis parai.
 5. Svečiai, gyvenantys viloje „Ambasada“ trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo atvykimo valandos.
 6. Svečiui, sumokėjusiam už teikiamas Paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš vilos „Ambasada“ anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką svečiui negrąžinami.
 7. Vila „Ambasada“ pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis šiomis taisyklėmis bei kitais lokaliais ar LR galiojančiais norminiais aktais.
 8. Dingus vilos „Ambasada“ inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna kambario kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.
 9. Visišką atsakomybę už viloje „Ambasada“ gyvenančių vaikų iki 18 metų ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai (globėjai) arba lydintys pilnamečiai asmenys.
 10. Klientas negali atsisakyti sutarties, jeigu sutartyje yra nustatyta konkreti Paslaugų teikimo data ar laikotarpis (CK 6.228 (10) str. 12 punktas).

V SKYRIUS. GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Visi nesutarimai, kilę̨ tarp Kliento ir vilos „Ambasada“ dėl šių̨ taisyklių̨ vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Klientas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į vilą „Ambasada“ raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:
  – siunčiant el. paštu: info@ambasadahotel.lt;
  – siunčiant adresu: Jūros g. 65 / Vilties takas 13, Šventoji;
 3. Klientas dėl vartojimo ginčų̨ neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, telefono Nr. (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.